คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คำร้องทั่วไป


หนังสือมอบอำนาจ


การรับชำระภาษีป้าย


การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน


ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ


การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

  (1)     2      3