การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
พอใจมากที่สุด ( 212 )
88.33%
พอใจมาก ( 15 )
6.25%
พอใจปานกลาง ( 12 )
5.00%
พอใจเล็กน้อย ( 1 )
0.42%
ไม่พอใจควรปรับปรุง ( 0 )
0.00%